Záruční list

číslo dodacího listu………………..

Dachpol spol s r.o. (dále jen „Dodavatel“) tímto garantuje kupujícímu s výhradou omezení uvedených v tomto dokumentu, že estetické a technické provedení barevných povrchových úprav krytin ve tvaru střešních tašek (Helena, Dominik, Egeria, Futura, Iris, Metis,), krytin se stojatou dražkou (Click panel RD507), trapézových profilů pro střechy a fasády (TD8, TD14, TD15, TD18, TD20, T20, T35) a falcovaných svitků – (dále jen Produkty) splňuje následující standardy.

Estetická záruka se vztahuje na odlupování, otěr a praskání nátěru produktu a na významné a nerovnoměrné změny v barvě.

Technická záruka se vztahuje na to, že u produktu nedojde k prorezivění tím způsobem, že koroze vytvoří otvor skrze krytinu.

Kromě toho se záruka vztahuje také na všechny výrobní vady v jakosti povrchových úprav. Technické a estetické záruční doby naleznete v tabulce níže.

Tento záruční list se vztahuje výhradně na dodávku Materiálu, který je uveden v kupní smlouvě nebo v objednávce. Záruka se vztahuje na materiál uvedený v dodacím listu. Bez předložení dodacího listu resp. dokladu o zaplacení nebude reklamace uznána.

Upozorňujeme, že naše záruky platí bez skrytých amortizací, či nutnosti registrace.

ZÁRUČNÍ LHŮTY

Třída kvality

Povrchová úprava

Technická záruka

(roky)

Estetická záruka

(roky)

PREMIUM

SSAB Polyester lesk

30

10

SSAB Polyester Mat

30

10

SSAB Hrubozrnný Mat

30

10

SSAB Purex

40

15

SSAB Pural Mat

50

20

SSAB GreenCoat Mica |BT

50

20

STANDARD

Polyester 25 lesk

10

10

Mat 35

10

10

Aluzinek 185

20

10

Dachpol spol, s r.o. IČ: 08229821

Vestec 3 , Chrudim DIČ: CZ08229821

537 01

Tel. 702 932 250 Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové,

www.dachpol.cz odd. C vložka 44007

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

1. Produkt byl zakoupen přímo od společnosti Dachpol spol, s r.o., nebo od autorizovaného prodejce Dachpol spol, s r.o.

2. Produkt byl instalován v maximální nadmořské výšce devětset (900) metrů nad mořem. Pokud byl produkt instalován nad touto nadmořskou výškou, veškeré záruční lhůty se tímto upravují na jednu polovinu (1/2) lhůt zmíněných v tabulce.

3. Tato záruka je platná pouze za předpokladu použivání produktu za klimatických podmínek běžně se vyskytujících na území ČR.

4. Voda musí mít možnost volně odtékat z povrchu produktu. Pokud je Produkt instalován jako střešní krytina, minimální sklon střechy být v souladu s Montážním návodem aktuálním v době instalace krytiny.

5. Výjimky ze záruky – záruka se nevztahuje na:

a)Záruka není platná při použití Produktu ve zvláště korozivních prostředích nebo v agresivním ovzduší, jako jsou například průmyslové zóny. Záruka není platná za podmínky neustálého kontaktu s vodou, solí, chemikáliemi, popílkem, cementem, prachem, sazemi, řasami, popelem,kouřem, žíravinami nebo hnojem. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nepřetržitě působícím teplem nad šedesát stupňů Celsia (60° C ), nebo způsobené živelný
mi pohromami, mimořádnou úrovní znečištění vzduchu, požáry, nehodami, nebo radiací, bleskem, povodní, vichřicí, nadměrnou zátěží vody.

b)Vady vzniklé při řezání produktu úhlovou bruskou, nebo jinými zařízeními produkujícími teplo; Při ohýbání plechu při nedodržení pracovní teploty dle specifikací v technickém listu příslušné povrchové úpravy.

c)Vady vzniklé chemickými reakcemi produktu s jinými konstrukčními součástmi střechy

d)Vady vzniklé nezametením povrchu krytiny od kovových pilin a dalších zbytků vzniklých při pokládce krytiny.

e)Záruka se nevztahuje na projevy fyzikálních vlastností výrobku (např. tepelná roztažnost)

f)Vady vzniklé při transportu, skladování a jiném zacházení s produktem na místě instalace.

g)Šrouby, vruty a ostatní spojovací prvky, dále na bezpečnostní střešní prvky, komíny, ventilační komínky a další druhy prostupů.

h)Vady vzniklé mechanicky, nesprávnou péčí nebo údržbou výrobku, zanedbáváním čištění povrchu výrobku od napadaných listů a dalších látek (například písku), nebo jakékoli poškození v důsledku úmyslného jednání, nedbalosti nebo zneužití.

i)Nesprávnou péči nebo údržbu výrobku, jako je zanedbávání čištění povrchu výrobku od napadaných listů a dalších látek (např. ptačího trusu, či písku), nebo jakékoli úmyslné jednání, nedbalost nebo zneužití.

j)Záruka se nevztahuje při přemalování, nebo jiné manipulaci s Produktem a látkou, která není doporučena Výrobcem k použití ve spojení s Produktem.

k)Poškození vzniklá válkou, občanskými nepokoji, v důsledku přírodní katastrofy nebo jinak neodvratitelné události a v důsledku vandalismu

l)Vady vzniklé neodbornou montáží či neodborným zásahem nebo opravou Produktu provedenou bez vědomí Dachpol spol, s.r.o. či autorizovaného prodejce Dachpol spol, s.r.o.

m)Záruka sa nevztahuje na poškození krytiny, resp. jejích dalších částí /odtržení sněhových zábran apod.../, které mohlo být způsobeno příliš velkou vrstvou sněhu a ledu na střeše.

n)Případnou neshodnost barevného odstínu dodatečně objednaného zboží s odstínem v hlavní objednávce (výroba z jiného svitku)

6. Estetická záruka na významné a nerovnoměrné změny v barvě Produktu se vztahuje pouze na škálu standardních barev, jak je definována v popisu výrobku v době nákupu a za podmínek, kdy klimatické vlivy, jako je například sluneční záření, působí rovnoměrně na celý povrch výrobku.

7. Jakékoliv škrábance, řezy nebo odřeniny, které pronikají ochrannou povrchovou vrstvou Produktu, kterou je barevný nátěr, nebo vrstva pozinku, musí být neprodleně opraveny ihned po vzniku.

8. Všechny viditelné rezavé skvrny na povrchu Produktu, nebo okapových hran musí být v co nejkratší době po zjištění očištěny od rzi a přelakovány podle doporučených postupů.

9. Po uplynutí estetické záruční lhůty doporučujeme nový nátěr Produktu přesně podle pokynů uvedených níže.

Povinnosti zákazníka

Reklamace Materiálu bude Dodavatelem Zákazníkovi ( Zákazníkem je osoba , která koupila zboží od Dachpol spol, s r.o. nebo která je konečným uživatelem Produktu společnosti Dachpol spol, s r.o. a prokáže se dokladem o zakoupení Produktu vystaveným Dachpol spol, s r.o. nebo autorizovaným prodejcem Dachpol spol, s r.o. ) uznána jen tehdy, pokud byly splněny zejména

následující podmínky:

1. Dodržení instrukcí pro používání a montáž Materiálu podle předpisu Dodavatele, v souladu s Všeobecnými záručními podmínkami a doporučeními Dodavatele, které jsou přílohou tohoto záručního listu. Použití Materiálu v rozporu s doporučeními je dovoleno jen po předchozím písemném souhlasu Dodavatele. V případě nestandardního nebo náročného použití Materiálu je nezbytné konzultovat technické řešení aplikace Materiálu s technickým oddělením Dodavatele.

2. Materiál bude použit ke stanovenému účelu do 30 dní v případě skladování na volném prostranství nebo do 90 dní v případě skladování v krytých a větraných prostorách.

3. Případné skladování Materiálu je realizováno v souladu s doporučeními Dodavatele (viz Všeobecné záruční podmínky a doporučení). Nepřípustné je zatečení Materiálu a jeho skladování ve vlhkém prostředí. V případě dlouhodobějšího skladování Materiálu je nutné odstranit balicí fólii Materiálu, pokud je součástí dodávky.

4. Zákazník zabezpečí, že bude při práci s Materiálem použito jen originální příslušenství a spojovací materiály prodávané nebo doporučené Dodavatelem.

Aplikace nového nátěru

Při aplikaci nového nátěru doporučujeme striktně dodržovat následující pokyny. Na začátku se ujistěte, že všechny použité látky jsou schváleny a doporučeny Dachpol spol, s r.o. pro použití na Produkt. Začněte tím, že pečlivě prověřte přilnavost barevné povrchové vrstvy na celé střešní ploše, a poté odstraňte seškrábáním všechny části povrchové vrstvy, které se odlupují, odprýskávají nebo jsou jinak uvolněné.

Poté odstraňte veškerou rez kartáčem včetně jakékoli koroze, která se případně objevila na okapech, nebo ostřižených stranách krytiny pod horizontálním, nebo podélným překrytím. Umyjte celou plochu střechy doporučeným čistícím prostředkem a zkontrolujte, že všechny nashromážděné nečistoty
jsou zcela odstraněny. Následně opláchněte výrobek nejlépe vysokotlakým čističem (WAPka). Po řádném celkovém uschnutí střechy aplikujte základní nátěr barvy na všechny oblasti, kde původní ochranný barevný nátěr chybí, nebo je poškozený. Na čistý a suchý povrch aplikujte alespoň dvě nebo lépe více vrstev. Nakonec pozorně prohlédněte nově natřený povrch a nátěr opakujte, jestliže je pokrytí nebo přilnutí nového nátěru nedostačující. Jak bylo uvedeno výše, tento postup platí v zásadě pro opravy menších škrábanců, resp. menších ploch krytiny. Důrazně doporučujeme, abyste si v případě plánování větších oprav přečetli Pokyny pro údržbu výrobků Dachpol, pokud takové jsou k dispozici, anebo konzultovali s Dachpol, či autorizovaného prodejce Dachpol před zahájením prací.

Podávání reklamací

Záruční reklamace musí být podána písemně doporučenou poštou do třiceti (30) dnů od data, kdy byla vada objevena a nejpozději do konce záruční doby výrobku na:

Dachpol spol, s r.o.

Obce ležáků 296 ,

Chrudim

537 01

Reklamace musí obsahovat jméno majitele, adresu a tel. číslo, dále doklady o datu nákupu, povaze vady a datum, kdy se vada projevila/byla zjištěna.

Postup v případě podání reklamace

Společnost Dachpol spol, s r.o. si vyhrazuje právo prověření reklamovaného Produktu prohlídkou na místě jeho pokládky a podmínek, v nichž je používán. Poskytovatel má také právo požádat o poskytnutí dodatečných informací spojených se vznikem vady, pokud je to nezbytné k vyhodnocení oprávněnosti podané reklamace. Bezdůvodné odmítnutí prohlídky Produktu nebo podmínek, v nichž je používán stejně jako bezdůvodné odmítnutí poskytnutí dodatečných informací může mít za následek, že reklamace nebude přijata k posouzení. Dachpol spol, s r.o. bude řešit řádně uplatněnou reklamaci a odstraní vady zboží při splnění podmínek dle tohoto záručního listu způsobem, který sama vyhodnotí jako optimální a o kterém sama rozhodne, a to s ohledem na charakter a rozsah poškození zboží tak, že Zákazníkovi poskytne opravnou barvu, nebo poškozenou část zboží vymění za nové, nebo Zákazníkovi poskytne finanční náhradu ve výši hodnoty poškozené části zboží.

Zboží bude opraveno/vyměněno v rámci možností tak, aby opravované či vyměňované části co nejlépe korespondovaly s aktuálním stavem původních

neopravovaných částí. Výše zmiňované opravy musí být provedeny použitím sortimentu společnosti Dachpol, která je k dispozici v době reklamace, což může způsobit rozdíly v tvaru a barvě ve srovnání s původními částmi Produktu.

Odpovědnost Dachpol v rámci této záruky je omezena na cenu poškozených částí Produktu.

Náklady na výměnu reklamovaných částí zboží jdou výhradně k tíži Dachpol, tj. náklady na odvoz nového zboží, na demontáž a likvidaci starého ( reklamovaného ) zboží a na práce spojené s výměnou zboží, nese Dachpol sám a sám také toto zajišťuje. Jsme na tyto případy pojištěni. Kupující je povinen poskytnout společnosti Dachpol veškerou potřebnou součinnost s vyřízením reklamace, vše v běžné pracovní době.

Záruka se nevztahuje na jakékoliv škody ( bez ohledu na jejich povahu ), které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s předmětem reklamace.

Výměna, oprava nebo nátěr reklamované části zboží neprodlužuje dobu záruky na původní Produkt.

V případě, že nebude reklamace vyhodnocena jako oprávněná, protože reklamovaná vada nebude objektivně zjištěna, příp. reklamovaná vada nebude vyhodnocena jako vada, za kterou Dodavatel odpovídá, či Zákazník neposkytne Dodavateli v rámci reklamačního řízení dostatečnou součinnost a podklady potřebné dle obecně závazných předpisů a tohoto záručního listu k vyhodnocení jeho nároku, je Zákazník povinen nahradit společnosti Dachpol spol, s r.o. veškeré náklady, které jí v souvislosti s reklamací vznikly, a Zákazník současně ztrácí nárok vyplývající ze záruční odpovědnosti za vady zboží.

Obecná ustanovení

Nároky z vad zboží vzniklých v průběhu zákonné záruční doby se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy a nejsou úpravou podmínek dle tohoto záručního listu nijak dotčeny.

Tato Záruka je platná pouze na území České republiky a je podmíněna tím, že kupující zaplatil celou kupní cenu za Produkt/zboží v plné výši do konce doby splatnosti.

Tato záruka nahrazuje jakékoli garance či záruky předkládané jiným subjektem než je společnost Dachpol spol, s r.o. V souladu s výše uvedenými podmínkami se záruční podmínky dle tohoto záručního listu vztahují na zboží/Produkty prodané po 5. 6. 2019.

Dachpol spol, s r.o.