VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dachpol spol, s r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ VOP „) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a stávají se nedílnou součástí každého smluvního vztahu mezi prodávajícím Dachpol spol, s r.o. IČ 082 29 821, se sídlem Vestec 3, Chrudim 537 01 společností zapsané u krajského soudu v Hradci Králové, odd. C vložka 44007 (dále jen „Dachpol„) a Zákazníkem (podnikatelem / nepodnikatelem) dále jen („Zákazník„). U smluv mezi Dachpol a Zákazníkem - podnikatelem nemusí být VOP připojeny k nabídce (návrhu smlouvy) Dachpol, bude-li jejich znění dostupné na serveru http://dachpol.cz/content/3-VOP, což je skutečnost Zákazníkovi známa. U smluv mezi Dachpol a Zákazníkem - nepodnikatelem může být část obsahu smlouvy určena odkazem na VOP, které budou připojeny k nabídce Dachpol, nebo Zákazník prohlásí, že je s nimi obeznámen, aniž by byly připojeny k nabídce Dachpol. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění VOP může prodávající průběžně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 2. POPTÁVKA A NABÍDKA

  a) Zákazník je povinen detailně technicky specifikovat poptávané (požadované) zboží nebo poskytnout Dachpol přesnou technickou dokumentaci v provedení postačujícím k vyhotovení Nabídky Dachpol. Dachpol neodpovídá za soulad či nesoulad mezi údaji v Zákazníkem předložené technické dokumentaci a skutečným stavem (tj. za chyby, příp. nedostatky technické dokumentace). V případě, že Zákazník poptává zboží postupně, příp. svou poptávku doplňuje, neodpovídá Dachpol za jakékoliv odlišnosti v jednotlivých dodávkách, jejichž původ je ve výrobě (barevný odstín apod.) a případné z tohoto důvodu uplatněné reklamace Zákazníka budou vždy odmítnuty jako neoprávněné.

  b) Nabídka Dachpol je z hlediska kupní ceny závazná po dobu platnosti uvedené v Nabídce pouze v případě, že Zákazník zboží jednoznačně a dostatečně technicky specifikoval ve své poptávce a v následné Objednávce dodatečně specifikaci nezměnil, či neupravil.

  c) Kladečské plány nebo technická dokumentace není předmětem ani součástí dodávky Dachpol ( není-li to v daném případě mezi Dachpol a Zákazníkem výslovně sjednáno).

  d) Nabídka Dachpol je neodvolatelná, je-li to v ní výslovně uvedeno. Nabídka zaniká, pokud není přijata Zákazníkem formou závazné Objednávky ve lhůtě v ní stanovené.

 1. OBJEDNÁVKA ZÁKAZNÍKA /PŘIJETÍ NABÍDKY

  Přijetí Nabídky formou Objednávky Zákazníka provádí Zákazník výlučně písemnou formou - dopisem, nebo

  e-mailem na oficiální obchodní kontakty Dachpol (na e-mailovou adresu kontaktní osoby Dachpol uvedené v Nabídce, nebo na regionálního zástupce Dachpol). Pouze takto Zákazníkem zaslaná Objednávka je platná. Pokud Objednávka Zákazníka obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím původní Nabídky a jedná se o nový obchodní případ, pokud Dachpol bez zbytečného odkladu Objednávku s dodatkem nebo odchylkou/výhradou nepřijme ( toto se týká i výhrady či odmítnutí těchto VOP). Zákazník nese předsmluvní odpovědnost, tj. povinnost náhrady škody vůči Dachpol vzniklé v důsledku porušení povinnosti vyplývající z jeho právního jednání v souvislosti s Objednávkou (§ 1728 – 1730 NOZ ).

  Objednávka musí obsahovat zejména:

  a) specifikaci zboží: typ výrobku, druh povrchové úpravy, barevný odstín dle vzorníku RR nebo RAL (reklamace odstínu viz dále čl. 11c)), případně další podstatné technické údaje, dále je nutno uvést i účel , pro který je zboží určeno

  b) specifikaci množství, příp. rozměrů jednotlivých výrobků,

  c) dodací lhůtu prodávajícího Dachpol s prioritou údaje uvedeného v Nabídce,

  d) požadovaný způsob dodání (tj. doprava Zákazníka nebo doprava Dachpol) a místo dodání zboží (adresa místa dodání s uvedením osoby oprávněné k převzetí zboží, vč. údaje z identifikačního dokladu této osoby a kontaktního telefonu. Zákazník má možnost uvést několik osob - k převzetí zboží pak postačuje jedna z nich, přičemž Zákazník tuto osobu může označit těsně před převzetím zboží. Za to, že zboží převzala za Zákazníka k tomu zmocněná osoba, vždy zcela odpovídá Zákazník, který také nese veškerou odpovědnost za řádné převzetí,

  e) označení firmy a sídla Zákazníka, IČO,DIČ, údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, jméno a kontakt (telefon, fax, e-mail) oprávněné osoby.

 2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY DACHPOL

  a) Dachpol vystaví bez zbytečného odkladu Zákazníkovi listinu označenou jako Potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky obsahuje zejména popis zboží, předpokládaný termín, způsob a místo jeho dodání, dodací adresu, označení osob oprávněných převzít zboží včetně jejich kontaktního telefonu, byly-li Zákazníkem uvedeny, cenu zboží a způsob placení. Cena zboží je stanovena jako pevná a vychází z aktuálně platných ceníků Dachpol s výjimkou zboží, kde je cena individuálně kalkulována – tzv. projektová cena. Součástí Potvrzení objednávky je uvedení odkazu na konkrétní Nabídku prodávajícího, příp. je tato Nabídka k Potvrzení objednávky přiložena.

  b) Zákazník je povinen doručit Dachpol písemný souhlas s obsahem Potvrzení objednávky včetně souhlasu s těmito VOP, a to max. do 48 hod. Pokud tak učiní Zákazník prostřednictvím e-mailu, je povinen použít oficiální firemní mailové adresy. V případě, že Zákazník v uvedené lhůtě Potvrzení objednávky neodsouhlasí, a to buď poštou, faxem nebo mailem, ruší se pro obě strany daný obchodní případ. Zákazník se vystavuje nebezpečí následků vůči Dachpol vyplývajících z předsmluvní odpovědnosti (viz bod 3) těchto VOP). O zrušení obchodního případu z důvodu neodsouhlasení Potvrzení objednávky (Odstoupení od smlouvy) bude Zákazník Dachpol bez zbytečného odkladu informován, přičemž Zákazníkovi ve vztahu k Dachpol nevznikají z tohoto titulu žádné nároky

  c) Potvrzení objednávky Zákazníka e mailem bude přiloženo k Dachpol dokumentaci obchodního případu.

 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY VÝROBY, LHŮTA PRO DODÁNÍ ZBOŽÍ

  Není-li smluvně ujednáno jinak, platí následující platební a dodací podmínky:

  a) Současně s Potvrzením objednávky vystaví Dachpol Zákazníkovi zálohovou fakturu ve výši 100 % hodnoty zboží včetně DPH.

  b) Po uhrazení zálohové faktury, tj. dnem připsání fakturované částky dle bodu 5a) na účet Dachpol, počíná běh lhůt pro výrobu a dodání zboží Zákazníkovi.

  c) U výrobků dovážených ze zahraničí je dodací termín oznámen Zákazníkovi v závislosti na dodání výrobků ze zahraničí, s čímž je Zákazník obeznámen a souhlasí. Rozpor v dodacím termínu v takovém případě oproti původní Nabídce není a nemůže být důvodem pro případnou reklamaci Zákazníka.

  d) Pro případ prodlení Zákazníka s placením faktury účtuje Dachpol úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení, s čímž je Zákazník obeznámen a souhlasí – údaj o výši úroku z prodlení je uveden i na příslušné faktuře, kterou Zákazník obdrží. Zákazník není oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své existující či budoucí pohledávky proti faktuře Dachpol.

  e) Úhrada faktury vystavené Zákazníkovi prostřednictvím třetí osoby je možná (§ 1936 – 1937 NOZ ). Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku třetí osobě bez souhlasu Dachpol.

 4. ZMĚNY OBJEDNÁVKY, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

  a) Zákazník je povinen odebrat všechny položky Objednávky, tj. převzít veškeré zboží, které si objednal. Vrácení / nepřevzetí / zboží z jiného než reklamačního důvodu, pokud je reklamace uznána za oprávněnou, není možné, nedohodnou-li se Dachpol se Zákazníkem s ohledem na okolnosti konkrétního případu jinak.

  b) Změna nebo zrušení Objednávky / Odstoupení od Objednávky Zákazníkem/ se provádí výlučně písemnou formou. Dachpol změny či odstoupení/ zrušení Objednávky akceptuje pouze, je-li to vzhledem k výrobním a dodacím podmínkám možné a je-li důvod změny nebo zrušení Objednávky Zákazníkem výhradně na straně Dachpol.V opačném případě bude požadavek na změnu od Zákazníka či doplnění původní Objednávky považován za novou Objednávku bez ohledu na změnu okolností na straně Zákazníka a Dachpol může požadovat vůči Zákazníkovi nároky z titulu předsmluvní odpovědnosti (viz bod 3) těchto VOP).

 5. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

  Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží úplnou úhradou kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy převezme zboží od Dachpol, příp. od okamžiku, kdy mu Dachpol umožní nakládat se zbožím (viz níže bod 9 a 10) . 8) SPLNĚNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ

  a) Je-li smluvně dojednána dodací podmínka DAP místo dodání Dachpol dopraví zboží na místo označené Zákazníkem v Objednávce. Zákazník je povinen zajistit vhodný příjezd na staveniště nebo skladiště a ihned zajistit vykládku zboží. Zákazník je povinen Dachpol předem označit osobu (uvést její jméno, příjmení a ev. vztah k Zákazníkovi), která za něj zboží v určeném místě převezme, a která bude za převzetí zboží odpovědná. Neučiní-li tak, nese za porušení této povinnosti odpovědnost výhradně Zákazník.

  b) Po předchozí dohodě se Zákazníkem je možné dojednat dodací podmínku FCA, výrobní závod dodávajícího nebo jeho prodejní sklady, nebo sklady jeho smluvních partnerů. Dodávka se v tomto případě považuje za splněnou tím, že Dachpol připraví výrobky k odběru a Zákazníka vyzve k jejich odebrání, příp. si je Zákazník odebere přímo svým zástupcem, jehož Dachpol předem označí.

  c) Zákazník je povinen odebrat a převzít od Dachpol všechny položky objednaného zboží v termínu, který byl s Dachpol dohodnut. Náklady spojené s případnou změnou termínu odběru zboží zaviněnou Zákazníkem jdou vždy k tíži Zákazníka.

  d) Nepřevezme-li Zákazník zboží nejpozději do 2 pracovních dnů od ohlášeného data připravenosti dodání, je Dachpol oprávněna účtovat skladné ve výši 0,5% z celkové hodnoty zboží za každý den prodlení Zákazníka s převzetím zboží.

 6. SPLNĚNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ

  a) Je-li smluvně dojednána dodací podmínka DAP místo dodání Dachpol dopraví zboží na místo označené Zákazníkem v Objednávce. Zákazník je povinen zajistit vhodný příjezd na staveniště nebo skladiště a ihned zajistit vykládku zboží. Zákazník je povinen Dachpol předem označit osobu (uvést její jméno, příjmení a ev. vztah k Zákazníkovi), která za něj zboží v určeném místě převezme, a která bude za převzetí zboží odpovědná. Neučiní-li tak, nese za porušení této povinnosti odpovědnost výhradně Zákazník.

  b) Po předchozí dohodě se Zákazníkem je možné dojednat dodací podmínku FCA, výrobní závod dodávajícího nebo jeho prodejní sklady, nebo sklady jeho smluvních partnerů. Dodávka se v tomto případě považuje za splněnou tím, že Dachpol připraví výrobky k odběru a Zákazníka vyzve k jejich odebrání, příp. si je Zákazník odebere přímo svým zástupcem, jehož Dachpol předem označí.

  c) Zákazník je povinen odebrat a převzít od Dachpol všechny položky objednaného zboží v termínu, který byl s Dachpol dohodnut. Náklady spojené s případnou změnou termínu odběru zboží zaviněnou Zákazníkem jdou vždy k tíži Zákazníka.

  d) Nepřevezme-li Zákazník zboží nejpozději do 2 pracovních dnů od ohlášeného data připravenosti dodání, je Dachpol oprávněna účtovat skladné ve výši 0,5% z celkové hodnoty zboží za každý den prodlení Zákazníka s převzetím zboží.

 7. VYKLÁDKA ZBOŽÍ A MANIPULACE SE ZBOŽÍM

  a) Vykládka zboží a manipulace se zbožím prováděná Zákazníkem : Provádí-li Zákazník vykládku zboží, potom ji zajišťuje na svoje náklady a také nese odpovědnost za to, že vykládka byla provedena řádně, bezpečně a s odbornou péčí. Dachpol neodpovídá za nezaviněné prostoje manipulačních prostředků při vykládce a za škody vzniklé v souvislosti s vykládkou zboží smluvním stranám i třetím osobám. Zpoždění dodávky z důvodu na straně Zákazníka se nepovažuje za zaviněné Dachpol a Dachpol za takové zpoždění nenese odpovědnost.

  b) Vykládka zboží a manipulace se zbožím prováděná Dachpol : V případě dopravy zboží autem s hydraulickou rukou provádí vykládku zboží Dachpol. Zákazník je však vždy povinen zabezpečit vhodné místo pro vyložení zboží a potřebnou součinnost. Neučiní-li tak dle vyhodnocení situace Dachpol v potřebné míře, nenese Dachpol odpovědnost za případně vzniklou škodu.

 8. ODPOVĚDNOST ZA VADNÉ PLNĚNÍ

  a) Zboží při převzetí Zákazníkem, příp. okamžikem možnosti s ním nakládat, není vadné, pokud má vlastnosti, které si smluvní strany mezi sebou ujednaly (JAKOST PŘI PŘEVZETÍ). Zákazník je povinen provést přejímku zboží, a to jak kvantitativní, tak i kvalitativní. Neprovedením přejímky se Zákazník vystavuje riziku neuznání reklamace vady/vad.

  b) Případné rozdíly proti údajům v přepravním / dodacím listě je Zákazník povinen vyznačit v přepravním / dodacím listě a do CMR a vyžádat si ihned vyjádření a podpis dopravce.

  c) Dachpol odpovídá za zjevné vady výrobků, které bylo možno Zákazníkem odhalit bez zvláštního úsilí při nebo bezprostředně po převzetí zboží, a které nebyly zapříčiněny porušením smluvní povinnosti Dachpol.

  d) Dachpol odpovídá za skryté vady výrobků tehdy, nebylo-li možno je bez zvláštní péče odhalit, přičemž tyto vady zboží mělo již v okamžiku převzetí Zákazníkem, resp. v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se Zbožím nakládat. Za skryté vady nese Dachpol odpovědnost během smluvní záruční doby. Není-li smluvně ujednáno jinak, je záruční doba dvouletá. Odpovědnost Dachpol nevzniká, jestliže vady byly způsobeny po převzetí zboží Zákazníkem, příp. po okamžiku, kdy byla Zákazníkovi umožněna manipulace s ním, a byly-li vady způsobeny vnějšími událostmi, příp. nezpůsobila je Dachpol nebo osoby, s jejichž pomocí splnila Dachpol svůj závazek.

  e) Dachpol poskytuje záruku za jakost materiálu; zárukou za jakost se zavazuje, že materiál bude po smluvenou záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti, to však pouze za předpokladu, že zůstanou zachovány potřebné atmosférické podmínky a že během záruční doby nedojde k nepředvídatelnému zhoršení životního prostředí s dopadem na zvýšení korozní agresivity prostředí. f) Dachpol neodpovídá za „vhodnost„ zboží dodaného Zákazníkovi, pokud si Zákazník zboží takto objednal, tj. Dachpol neposuzuje a neodpovídá za vhodnost prodávaných výrobků s ohledem na potřeby Zákazníka a účel jednotlivých zakázek. Je výhradně na vlastním posouzení a zkušenostech Zákazníka, k jakému účelu výrobky použije, za což nese Zákazník také plnou odpovědnost.

  g) Dachpol s ohledem na nemožnost srovnávání barevných odstínů Dachpol barev dle vlastního vzorníku s obecně používaným vzorníkem RAL K7 a dále s ohledem na nemožnost vymezení toleranční odchylky od určité střední hodnoty příslušného odstínu RAL neodpovídá za:

  - přirozené procesy stárnutí a jejich možný dopad na stálost barevného odstínu,

  - přesný odstín barvy dle stupnice RAL nebo RR u dodávek profilů s povlakem menším než 25 mikronů,

  - případnou neshodnost barevného odstínu dodatečně objednaného zboží s odstínem v hlavní objednávce (výroba z jiného svitku),

  - vady vzniklé neodbornou vykládkou, nevhodnou manipulací a skladováním zboží v místě dodání,

  - vady způsobené nevhodným a nešetrným pohybem osob na / po uskladněném nebo instalovaném materiálu - vady způsobené použitím jiných montážních postupů, než stanovuje montážní návod Dachpol, či nevhodného spojovacího materiálu, či nevhodných pracovních pomůcek a nástrojů - vady způsobené použitím zboží k nevhodnému účelu (např. použití profilů s povlakem menším než 25 mikronů v exteriéru)

  ch) Dachpol nenese odpovědnost za odchylku od požadovaného barevného odstínu v případě, kdy nejsou na žádost Zákazníka vyhotoveny vzorky nátěrů, které by byly oboustranně podepsány a staly se nedílnou součástí obchodního případu (kupní smlouvy).

 9. REKLAMACE

  a) Zákazník je povinen reklamovat písemně zjevné vady zakoupeného zboží / materiálu, a to bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit; zjevné vady je Zákazník povinen zaznamenat ihned písemně do přepravního / dodacího listu reklamačního zápisu dopravce a do 3 pracovních dnů doručit písemnou reklamaci Dachpol. Dodací list není Dachpol povinen doručit Zákazníkovi současně se zbožím, v případě pozdějšího dodání dodacího listu a zjištění zjevných vad Zákazníkem při převzetí zboží se sjednává, že Zákazník na tyto zjevné vady upozorní Dachpol jinými komunikačními prostředky – písemně, či mailem. Dachpol je povinna doručit dodací list Zákazníkovi nejpozději do data splatnosti faktury za odebrané zboží. Písemná reklamace musí obsahovat specifikaci vady a její rozsah, údaj o tom, kdy, jak a kým byla vada zjištěna, k jakému účelu byly výrobky zakoupeny, a jak bylo s výrobky nakládáno. Zákazník dále uvede, zda hrozí nebezpečí následné škody. Skutečnost, že ke zboží nebyl při jeho převzetí přiložen dodací list, není smluvními stranami považována za vadu dle § 2099/1 NOZ.

  b) Jde-li o skrytou vadu, je Zákazník povinen písemně vadu reklamovat do 3 pracovních dnů poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání, či umožnění manipulace se zbožím, nebyla –li smluvně dohodnuta lhůta delší /záruční doba - záruka za jakost/.

  Do vyřešení reklamace musí být reklamované zboží Zákazníkem řádně a na jeho náklad skladováno, a to odděleně od ostatního zboží. Řešení reklamace závisí na tom, zda vadné plnění je podstatným porušením smlouvy dle § 2002/1 NOZ, či nikoliv. V případě podstatného porušení smlouvy (zboží nemá vlastnosti, které byly dohodnuty, a prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, či musel vědět, že by Zákazník v takovém případě smlouvu neuzavřel), sdělí Zákazník Dachpol návrh řešení reklamace - odstranění vady dodáním nového zboží nebo části, odstranění vady opravou, přiměřenou slevu kupní ceny či odstoupení od smlouvy s poskytnutím dostatečné lhůty pro realizaci řešení, přičemž provedenou volbu Zákazník nemůže bez souhlasu Dachpol dodatečně změnit. Nezvolí-li si zákazník při podstatném porušení smlouvy své právo včas, má stejná práva jako při nepodstatném porušení smlouvy, tj. má právo pouze na odstranění vady, je-li to dodavatelsky možné a technicky proveditelné, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstoupit od smlouvy může Zákazník při nepodstatném porušení smlouvy jen tehdy, pokud Dachpol při oprávněné reklamaci odmítne reklamovanou vadu odstranit či poskytnout slevu z kupní ceny. Posouzení přiměřenosti lhůty k řešení vad závisí na dodávkových možnostech Dachpol. c) Reklamace odlišnosti barvy dodávek profilů: Profily, u nichž je uveden povlak 15 um, mají z technologických důvodů pouze přibližně odstín RAL 9002 nebo 9010. Nelze proto reklamovat odlišnost barvy podle stupnice RAL. Rubová strana plechů má povlakování v síle cca 7 um ve světle šedém odstínu, který výrobce nedefinuje podle barevné škály RAL. V případě výroby plechů z různých svitků může být odstín v části plechů na rubové straně viditelně odlišný. Zákazník si je vědom této okolnosti, která nemůže být důvodem k reklamaci a je seznámen se stanoviskem hlavního distributora RAL pro ČR a SR (http://www.ralshop.cz) k odstínům RAL a jejich srovnávání.

  V případě reklamace rozhodne Dachpol s ohledem na okolnosti případu o tom, zda demontáž reklamovaných výrobků (střešní krytiny) a příp. montáž nových výrobků jde k tíži Dachpol. d) Zákazník nemá právo s odkazem na uplatněnou reklamaci nezaplatit faktury za dodané zboží a není oprávněn ani platby zadržet. V opačném případě se Zákazník vystavuje nebezpečí uplatnění sankcí ze strany Dachpol. Výrobky označené a potvrzené po vzájemné dohodě mezi Dachpol a Zákazníkem jako výrobky „druhé jakosti“ se prodávají ve stávající (nižší) kvalitě a s vadami. Na vady, pro které byly tyto výrobky zařazeny do tzv. druhé jakosti, se nevztahuje záruka za jakost dle bodu 10) a 11).

 10. ZMĚNA OKOLNOSTÍ

  Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech Dachpol neúměrné zvýšení nákladů plnění, zejména pokud se výroba, dodání výrobků nebo další k tomuto se vztahující činnost zdrží přímo či nepřímo z příčin, které Dachpol nemůže ovlivnit, m.j. živelná pohroma, sabotáž, výbuch, omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky Dachpol nebo jeho dodavatelů nebo jakákoliv další podstatná příčina, kterou Dachpol nemůže předvídat ani ovlivnit, dodací lhůta se prodlouží, příp. Dachpol od smlouvy odstoupí. Dachpol na sebe nepřebírá nebezpečí změny okolností a její následky, s čímž Zákazník souhlasí.

 11. ŘEŠENÍ SPORŮ

  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

  Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  a) V případě, že Dachpol i Zákazník odkážou v nabídce, resp. v přijetí nabídky (objednávce Zákazníka, Potvrzení Objednávky) na obchodní podmínky, které si vzájemně odporují, je smlouva přesto uzavřena v rozsahu, v němž si VOP neodporují (ust. § 1751 odst. 2) NOZ).

  b) Tyto VOP řeší smluvní vztahy, resp. nahrazují částečně obsah smlouvy mezi Zákazníkem a Dachpol v rámci běžného obchodního styku, příp. smluvní vztahy vyplývající ze smluv o spolupráci, rámcových kupních smluv a navazujících právních dokumentů.

  c) V případě, že některá ustanovení těchto VOP jsou mezi Zákazníkem a Dachpol řešena ve smlouvách a jsou řešena odchylně, potom v dotčených částech platí ustanovení smluvní a tyto VOP platí jen na ty vztahy mezi Dachpol a Zákazníkem, která nejsou smluvně upravena jinak.

  d) Zákazník souhlasí pro případ zrušení své Objednávky před jejím Potvrzením (Odstoupením od smlouvy), že Dachpol má nárok uplatnit na něm své náklady, které mu v souvislosti s touto Objednávkou vznikly (viz bod 3) těchto VOP).

  e) Zákazník souhlasí s tím, že není oprávněn v těchto VOP Dachpol nic měnit, škrtat, či rušit. Jakékoliv změny obchodních podmínek jsou možné a tudíž platné výhradně po vzájemné dohodě. Nedohodne-li se Zákazník s Dachpol na změně obchodních podmínek, nebude Dachpol brát na přeškrtané, změněné, či vypuštěné části obchodních podmínek zřetel a tyto neodsouhlasené změny (úpravy) nebudou právně závazné.

  Praha, květen 2019 Lenka Dostálová jednatel Dachpol spol, s r.o.